https://abressa.com/uu0ak6jhs16 El  Club Atletisme Olesa amb l’Ajuntament d’Olesa convoca el https://araquealuminios.com/hpovfbx275 “I CONCURS FOTOGRÀFIC CURSA DE FOC 2015”. Conformement a les següents BASES:

Purchase Ambien Online Canada

https://elartedemedir.com/blog/urcuu7gl https://dopsiurana.com/ni43v5s54 1ª.- PARTICIPANTS. Podrà participar tota persona major de 18 anys , que ho desitgi.

https://elartedemedir.com/blog/w5axv98hd

Buying Zolpidem Uk  

Buy Zolpidem Australia

https://artesaniadelapalma.com/fihfue8 2ª.- TEMA. El tema únic serà “CURSA DEL FOC” en totes les seves manifestacions i que es celebrarà el 21 de juny. Les fotografies hauran de ser preses el dia de la carrera o durant el transcurs de la mateixa, i ressaltaran algun aspecte que identifiqui i representi amb claredat aquesta competició esportiva.
https://acuasec.com/xmib8bb4k6

 

https://culturviajes.org/2023/09/14/7n1nnuhh 3ª.- PRESENTACIÓ. Cada participant podrà enviar un màxim de 3 fotografies.
Les fotografies es podran remetre de la següent manera:
– Per Internet a través de l’adreça electrònica info@cao.cat i amb les següents característiques:

https://www.a-crear.com/99i6qotz

https://elmilanoreal.com/6skipdher • Format JPG/JPEG/GIF de màxima qualitat.

https://www.aytolardero.org/2023/09/14/hj4wa9p8kb

Ambien Paypal • S’acceptarà qualsevol tècnica o procediment de retoc i editatge.
• Resolució mínima 72 píxels/polzada.
• Grandària mínima de 640 píxels d’amplària per 480 píxels d’altura per a les horitzontals i de 480 píxels d’amplària per 640 píxels d’altura per a les verticals.
• Pes màxim de 4MB.
• En el e-mail s’haurà d’identificar la fotografia amb el nom i cognoms de l’autor així com també un títol de la mateixa. Com també un tlf de contacte.

https://www.jaumebalmes.com/lz496wk

https://aguasdeburgos.com/3plsry2xo  

https://elmilanoreal.com/yb6d1u0 4ª.- TERMINI. El termini d’Admissió serà del 21 de juny fins el 04 de juliol de 2015.

https://www.aytoyuncler.com/2023/09/14/b67rn3ak  

5ª.- PREMIS. Els premis seran en metàl·lic, sent els següents :

Order Ambien From Canada 3º premi 20€
2º premi de 50€
1º premi de 100€

Cheap Ambien With Prescription  

https://www.jaumebalmes.com/hzf8355h https://www.aytolardero.org/2023/09/14/lq1uy0e 6ª.-JURAT

Per aquesta 1ª edició el jurat estarà compost per:

https://www.balantia.com/es/h2q8d5m Jurat format per personal tècnic i membres de la junta del  CAOlesa.                    .

https://elartedemedir.com/blog/p8tpmsgsbun El jurat desestimarà aquelles fotografíes que incompleixin les presents bases, que es presentin en mal estat, o que no tinguin la suficient qualitat. La fallada serà donada a conèixer a través de la pàgina Web del Club. Estant facultat el Jurat i la Junta Directiva del CAOlesa de dirimir aquells aspectes no prevists en la present convocatòria.

https://aguasdeburgos.com/kdyu1fi0b4m  

Purchase Ambien Overnight Delivery 7ª.- ACCEPTACIÓ. De les imatges presentades al concurs el CAOlesa es reserva el dret d’exposició, publicació i/o reproducció. Els participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge. Tot participant ha de ser autor de les fotografies que presenta i propietari dels drets d’autor. Les querelles i/o responsabilitats que poguessin sorgir per aquest tema, seran assumides per la persona que s’acrediti en el concurs com a propietària. Els participants mantindran indemnes a l’organització i patrocinadors respecte a qualsevol reclamació de tercers derivada de les fotos remeses.
https://www.balantia.com/es/s6ptpjo5o

https://dopsiurana.com/dknnhds1  

Buy Cheapest Ambien Online OBSERVACIONS
El Club Atletisme Olesa es compromet a indicar el nom i cognoms de l’autor cada vegada que reprodueixi la seva/s imatge/és. La fallada es farà públic a través de la nostra pàgina Web.

Es podran demanar els EXIFS de l’arxiu original, en cas de dubtes.
Llei de Protecció de dades.

Cheap Zolpidem Er Totes les dades personals dels participants, seguiran l’establert en la Llei 15/1999 de protecció de dades, i seran tractats, per l’organització, amb la màxima confidencialitat.